Metadata

Micromyzon akamai

Friel and Lundberg 1996

ORDERSUB-ORDERFAMILY
SiluriformesSiluroideiAspredinidae

Synonyms

None.

Country

Lower Amazon River:fw

Conservation Status

[NE]

Key References

None.