Metadata

Micromyzon orinoco

Carvalho, Lundberg, Baskin, Friel and Reis 2016

ORDERSUB-ORDERFAMILY
SiluriformesSiluroideiAspredinidae

Synonyms

None.

Conservation Status

Key References

None.