Metadata

Xyliphius sofiae

Carvalho and Reis in Carvalho, Reis and Sabaj 2017

ORDERSUB-ORDERFAMILY
SiluriformesSiluroideiAspredinidae

Synonyms

None.

Conservation Status

Key References

None.