Journal Article

Luciogobius pallidus collected at Nagato-shi in Yamaguchi Prefecture

Katayama, M and Ikeda, H

Record Number:
2112
Year:
1972
Journal:
Yamaguchi-ken no Shizen, Yamaguchi
Pages:
20-21
Volume:
3
Short Title:
Luciogobius pallidus collected at Nagato-shi in Yamaguchi Prefecture
Issue:
7
Times Cited:
4
Related Records:
Shibaguchi, T (1936)Tomiyama, I. (1936)Shibaguchi, T (1936)Tomiyama, I. (1936)Shibaguchi, T (1936)Shibaguchi, T (1936)Regan, C. T. (1940)Regan, C. T. (1940)Regan, C. T. (1940)Regan, C. T. (1940)Dotu, Y (1957)Dotu, Y (1957)Dotu, Y (1957)Dotu, Y (1957)Dotu, Y (1963)Dotu, Y (1963)Dotu, Y (1963)Dotu, Y (1963)Shibaguchi, T (1965)Shibaguchi, T (1965)Shibaguchi, T (1965)Shibaguchi, T (1965)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1969)Murai, Y (1970)Arai, R (1970)Murai, Y (1970)Arai, R (1970)Murai, Y (1970)Arai, R (1970)Murai, Y (1970)Arai, R (1970)Katayama, M and Ikeda, H (1972)Murai, Y (1972)Yamamuro, K (1972)Dotu, Y (1972)Katayama, M and Ikeda, H (1972)Murai, Y (1972)Yamamuro, K (1972)Dotu, Y (1972)Katayama, M and Ikeda, H (1972)Murai, Y (1972)Yamamuro, K (1972)Dotu, Y (1972)Katayama, M and Ikeda, H (1972)Murai, Y (1972)Yamamuro, K (1972)Dotu, Y (1972)Masaru, S. and Dotsu, Y. (1976)Matsumoto, K (1976)Masaru, S. and Dotsu, Y. (1976)Matsumoto, K (1976)Masaru, S. and Dotsu, Y. (1976)Shiogaki, M. and Dotsu, Y. (1977)Shiogaki, M. and Dotsu, Y. (1977)Shiogaki, M. and Dotsu, Y. (1977)Shiogaki, M. and Dotsu, Y. (1977)Minato, H (1978)Minato, H (1978)Minato, H (1978)Minato, H (1978)Dotu, Y (1979)Dotu, Y (1979)Dotu, Y (1979)Dotu, Y (1979)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Aizawa, H and Kokuryo, Y (1980)Nishijima, S (1983)Nishijima, S (1983)Nishijima, S (1983)Nishijima, S (1983)Akihito (1984)Akihito (1984)Akihito (1984)Akihito (1984)Fujita, H (1987)Fujita, H (1987)Fujita, H (1987)Fujita, H (1987)Hirathuka, J (1988)Hirathuka, J (1988)Hirathuka, J (1988)Hirathuka, J (1988)Murai, Y (1989)Yoshida, T and Dotu, Y (1989)Murai, Y (1989)Yoshida, T and Dotu, Y (1989)Murai, Y (1989)Yoshida, T and Dotu, Y (1989)Murai, Y (1989)Yoshida, T and Dotu, Y (1989)Matsumoto, I (1991)Matsumoto, I (1991)Matsumoto, I (1991)Matsumoto, I (1991)Aizawa, M. (1996)Aizawa, M. (1996)Aizawa, M. (1996)Aizawa, M. (1996)Aizawa, M (1998)Aizawa, M (1998)Aizawa, M (1998)Aizawa, M (1998)Yoshida, T and Dotu, Y (2001)Okiyama, Muneo (2001)Yoshida, T and Dotu, Y (2001)Okiyama, Muneo (2001)Yoshida, T and Dotu, Y (2001)Okiyama, Muneo (2001)Yoshida, T and Dotu, Y (2001)Okiyama, Muneo (2001)Akihito, S.K, Ilkeda, Y. and Sugiyama, K. (2002)Arao, Kazuki and Aizawa, Masahiro (2004)Arao, Kazuki and Aizawa, Masahiro (2004)Arao, Kazuki and Aizawa, Masahiro (2004)Arao, Kazuki and Aizawa, Masahiro (2004)Ishida, Atsushi, Matsuo, Toshio, Tatsukawa, Junya, Seguchi, Mikihirio, Ebihara, Mami and Takahama, Hideki (2005)Ishida, Atsushi, Matsuo, Toshio, Tatsukawa, Junya, Seguchi, Mikihirio, Ebihara, Mami and Takahama, Hideki (2005)Ishida, Atsushi, Matsuo, Toshio, Tatsukawa, Junya, Seguchi, Mikihirio, Ebihara, Mami and Takahama, Hideki (2005)Ishida, Atsushi, Matsuo, Toshio, Tatsukawa, Junya, Seguchi, Mikihirio, Ebihara, Mami and Takahama, Hideki (2005)Maeda, Ken, Yamasaki, Nozomi, Kondo, Masashi and Tachihara, Katsunori (2008)Hirashima, K and Takahashi, H (2008)Maeda, Ken, Yamasaki, Nozomi, Kondo, Masashi and Tachihara, Katsunori (2008)Hirashima, K and Takahashi, H (2008)Maeda, Ken, Yamasaki, Nozomi, Kondo, Masashi and Tachihara, Katsunori (2008)Hirashima, K and Takahashi, H (2008)Maeda, Ken, Yamasaki, Nozomi, Kondo, Masashi and Tachihara, Katsunori (2008)Hirashima, K and Takahashi, H (2008)Yamada, T., Sugiyama, K, Tamaki, K, Kawakita, A. and Kato, M. (2009)Yamada, T., Sugiyama, K, Tamaki, K, Kawakita, A. and Kato, M. (2009)Kanagawa, N. and Itai, T. (2009)Kanagawa, N, Itai, T and Senou, H (2011)Kanagawa, N, Itai, T and Senou, H (2011)Kanagawa, N, Itai, T and Senou, H (2011)Kanagawa, N, Itai, T and Senou, H (2011)Kim, B.J (2012)Kim, B.J (2012)Kim, B.J (2012)Kim, B.J (2012)Jin, Xiaoxiao, Sun, Yuena, Zhao, Shenglong and Wang, Rixin (2013)Jin, Xiaoxiao, Sun, Yuena, Zhao, Shenglong and Wang, Rixin (2013)Jin, Xiaoxiao, Sun, Yuena, Zhao, Shenglong and Wang, Rixin (2013)Jin, Xiaoxiao, Sun, Yuena, Zhao, Shenglong and Wang, Rixin (2013)Cho, Hyun-Geun and Choi, Seung-Ho (2014)Cho, Hyun-Geun and Choi, Seung-Ho (2014)Cho, Hyun-Geun and Choi, Seung-Ho (2014)Cho, Hyun-Geun and Choi, Seung-Ho (2014)Yu, Jeong-Nam, Kim, Byung-Jik, Kim, Soonok, Oh, Kyounghee and Lim, Chae Eun (2015)He, Y, Kim, B.J, Hirashima, K and Xiao, T (2015)Yu, Jeong-Nam, Kim, Byung-Jik, Kim, Soonok, Oh, Kyounghee and Lim, Chae Eun (2015)Yu, Jeong-Nam, Kim, Byung-Jik, Kim, Soonok, Oh, Kyounghee and Lim, Chae Eun (2015)He, Y, Kim, B.J, Hirashima, K and Xiao, T (2015)He, Y, Kim, B.J, Hirashima, K and Xiao, T (2015)Yu, Jeong-Nam, Kim, Byung-Jik, Kim, Soonok, Oh, Kyounghee and Lim, Chae Eun (2015)He, Y, Kim, B.J, Hirashima, K and Xiao, T (2015)Jun, J., Choi, S.-H. and Kim, H.Y. (2018)Jun, J., Choi, S.-H. and Kim, H.Y. (2018)Jun, J., Choi, S.-H. and Kim, H.Y. (2018)Jun, J., Choi, S.-H. and Kim, H.Y. (2018)Kuang, T., Tornabene, L., Lia, J., Jiang, J., Chakrabarty, P., Sparks, J.S., Naylor, G.J.P. and Lia, C. (2018)Kuang, T., Tornabene, L., Lia, J., Jiang, J., Chakrabarty, P., Sparks, J.S., Naylor, G.J.P. and Lia, C. (2018)Kuang, T., Tornabene, L., Lia, J., Jiang, J., Chakrabarty, P., Sparks, J.S., Naylor, G.J.P. and Lia, C. (2018)